FTR.GAME - Onepage Site
Loading
match
menu
language
 • Đăng ký thành viên nhận quà 300K đồng, tích lũy nhanh chóng
 • 1.233235aaa12位
 • 2.samwang1681684位
 • 3.Ach766554位
 • 4.Pria123214位
 • 5.54Alone3位
 • 6.Satbarot3位
 • 7.rKr501113位
 • 8.maet2343位
 • 9.Roln11123位
 • 10.b6372222位
 • 11.Joblojosy52位
 • 12.Rup43222位
 • 13.Vin231112位
 • 14.Bb321552位
 • 15.khanhem7991位
 • 1.thienbao2013117570000
 • 2.Nguyennhatduong106270000
 • 3.google104932025101614000
 • 4.hoanganh1999ybl97581200
 • 5.tienle199291289000
 • 6.google11042582087269500
 • 7.FB182860067764583690000
 • 8.FB142195861204881544000
 • 9.Khangvo1677088648
 • 10.google11203321068765000
 • 11.google11517217662675000
 • 12.Vinhriu8660688250
 • 13.roytest159347877
 • 14.vip00857520000
 • 15.Taolazy57179900
 • 16.vip01051330001
 • 17.minhtam1234547888000
 • 18.alatca1147301200
 • 19.hongthai9944384000
 • 20.embap2k37124000
 • 21.google10410630532970000
 • 22.Choitoi6832725000
 • 23.google10180719531760000
 • 24.Quygiagia28250000
 • 25.google11147350326806000
 • 26.Tytoi19029725510700
 • 27.google10261004225316500
 • 28.jun199825147000
 • 29.vipag00723932900
 • 30.Yeuvoban3223400000